lntri@csc.hcmus.edu.vn
(028)38.351.056 - Ext: 179

Địa chỉ liên hệ

227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM

lntri@csc.hcmus.edu.vn

(028)38.351.056 - Ext: 179